Nous parcs,
més passejades.

LA CIUTAT MÉS VERDA

Ponent permet recuperar l’espai natural i preservar-lo per a les generacions futures.
Garanteix la diversitat de l’entorn. I fa que tot l’espai, que era en bona part de propietat privada,
passi a ser públic, en condicions adequades d’ús, conservació i manteniment.
Tothom podrà passejar, gaudir, conèixer, estimar i cuidar Ponent.

Al servei de
Gavà i tota
la seva gent

Integrada
i respectuosa
amb l’entorn

A un ritme
gradual,
sense presses

Fent això, Gavà és capdavantera i responsable, i es confirma com la ciutat més verda i natural. A Ponent s’ubica el darrer espai no edificat entre el Massís del Garraf i la plana del Delta del Llobregat, i optem per mantenir les seves funcions bàsiques de connector natural, assegurar i potenciar els espais de ribera i garantir els valors paisatgístics.

3.000 arbres nous i 650 arbres trasplantats

113 hectàrees de
parcs i jardins
61% de tot l’espai

Supressió de 9,9 km
de línies aèries i
eliminació de 215
torretes

Normativa
especifica d’ús
i protecció ecològica
i ambiental

Passos de fauna,
caixes niu i
menjadores

85% del sòl és no residencial

18 km de xarxa
de camins

13 km de
carrils bici

L’arbrat, patrimoni natural

La urbanització de Gavà Ponent permetrà guanyar 1.700 arbres. Un balanç positiu que se centra en els àmbits de vials i parcs de ribera, a partir d’un estudi exhaustiu que, amb els últims avenços tecnològics, ha identificat l’arbreda afectada exemplar a exemplar i les previsions de nova plantació.

Mitjançant aquest estudi, al sector s’han localitzat 2.074 exemplars, xifra que no inclou alguns peus d’espècies exòtiques, ornamentals i/o conreades que no constitueixen vegetació natural.

El projecte d’urbanització afectarà 1.865 arbres. D’aquests es trasplantaran 623 a espais adjacents als vials o als parcs de ribera. Es tracta d’arbres amb valor patrimonial i paisatgístic.

Dels 1.242 no trasplantables, 1.055 són exemplars de pi blanc que no conformen pinedes, atès que aquestes es preserven dins dels parcs que inclou el planejament. Tampoc no es conservaran exemplars concrets d’espècies autòctones que presenten que presentin un estat vital dolent.

A més de la trasplantació de 623 arbres, es plantaran 2.910 exemplars d’espècies autòctones.

Així mateix, per preservar arbredes incloses al Catàleg d’arbres i arbredes d’interès de Gavà es contemplen diferents solucions:

● Adaptar els projectes d’urbanització per conservar els exemplars in situ. És el cas del roure de Can Quatre, l’alzina dels Canyars, o el pi pinyer situat prop de la cisterna de Can Valls del Racó.
● Trasplantació amb tècniques especials: Garrofer del Pla de Canyars.
● Preservació del garroferar de Can Torrent, la roureda del torrent de can Quatre, l’alzinar de la riera de Canyars i la roureda del Torrent del Calamot. També altres arbredes catalogades, com els garroferars de Caçagats, del parc del Calamot o de Can Llong.

Quant a la vegetació existent en solars edificables (edificis d’habitatge i equipaments) s’aplicarà la normativa específica del Pla Parcial, que té l’objectiu de conservar la qualitat natural i paisatgística de l’entorn. Una normativa que exigeix mantenir els arbres autòctons de cert port i singularitat, ja sigui conservant-los al seu emplaçament, trasplantant-los o substituint-los per nous exemplars o vegetació de valor equivalent

+ 80%
d’arbres

2.910 arbres
nous d’espècies
autòctones

3.742 arbres
en total