Nous pisos,
més oportunitats.

LA CIUTAT PER A LES PERSONES

Ponent és imprescindible per garantir la dotació de nous habitatges per als ciutadans i les ciutadanes de Gavà. Això vol dir facilitar nous projectes vitals, afrontar la demanda de residència en millors condicions i atendre una necessitat social de primer ordre. Amb una visió local en primer lloc, i al mateix temps metropolitana. I en un moment que l’accés a l’habitatge ha de ser una prioritat.

Més àmplia
i oberta

Més habitatge
assequible

Tranquil·la
i agradable

Ponent té una característica que el fa singular: el 40% dels habitatges seran de protecció oficial i per tant tindran condicions i preus assequibles. Aquesta oferta pública marcarà el ritme del conjunt del pla i anirà en paral·lel a l’oferta d’habitatges de preu lliure per part de promotors privats.

Límit de 4.800
habitatges

15% de sòl
residencial en total

40% d’habitatges
de protecció oficial

1.958 habitatges en total

Mecanismes d’estalvi
d’aigua i de consum
d’energia

Més pisos de
lloguer assequible

Habitatges dotacionals
per a joves i amb serveis
per a gent gran

L’habitatge divers com A
eina de cohesió social

A Ponent conviuran diferents tipologies de major i menor densitat, que generaran una oferta diversa i un espai majoritàriament verd, garantint així les funcions de corredor biològic i connector paisatgístic de la zona. En total, només un 15% del sòl es destinarà a parcel·les privades per construir habitatges.

Així conviuran les següents tipologies d’habitatge:

Àmbit residencial amb densitat alta, concentrat a la façana de la C-245 i dividit en dos pel gran espai lliure de 260 metres d’amplada del Parc de Caçagats. S’hi construiran edificis de planta baixa+5 i set de planta baixa+8, que seran els més alts de tot el sector.

Àmbit residencial amb densitat mitjana, tipologia oberta i singular, donant permeabilitat als espais lliures entre els turons i donant continuïtat urbana a la ciutat existent per la part de Can Ribes. Edificis de planta baixa+4.

Àmbit residencial amb densitat baixa, tipologia agrupada i plurifamiliar amb jardins privats a compartir, situada a les planes a l’est de la riera dels Canyars als peus del turó de Caçagats. Edificis de planta baixa+3 en general, i de planta baixa+4 al vial que va de la C-245 a la carretera de la Sentiu.

Àmbit residencial amb densitat molt baixa, tipologia de cases en filera situades a l’oest del torrent del Calamot. Edificis de planta baixa+2.