Nous equipaments,
més qualitat de vida.

Nous equipaments, serveis millors,
mobilitat sostenible

A Ponent es fa més ciutat, i la ciutat en conjunt esdevé de més qualitat. Per això, es preveu la dotació d’equipaments, serveis i activitat comercial, i es defineix una mobilitat segura i sostenible.

Nous
equipaments

De qualitat

Al servei de
Gavà i tota
la seva gent

20 nous
equipaments
i serveis

Construcció
del nou CAP3

El tercer ambulatori de Gavà

Nova caserna
de bombers

des de 2010

Centres
educatius

Instal·lacions
esportives

30 mil m2 d′espai
pel comerç

CAP GAVÀ 3

Inversió de 10 milions d’euros per al tercer ambulatori de Gavà. El CAP Gavà 3 es construirà en una parcel·la de 5.285 metres quadrats cedida per l’Ajuntament al barri de Can Ribes.

L’edifici comptarà amb 3.790 metres quadrats, distribuïts en planta semisoterrani, planta baixa i dues plantes pis.

Entrada

Visió general

Parcel·la on es
construirà el CAP

Medicina
General

Atenció
Continuada

Pediatria

Salut Mental
per a Adults

Atenció Sexual
i Reproductiva

Treball Social

Servei de
Rehabilitació

Educació
Sanitària

Servei de Diagnosi
per la Imatge

XARXA VIÀRIA

La xarxa viària s’ha planificat des de la perspectiva del vianant, jerarquitzant-la i creant places d’aparcament vinculades als habitatges, equipaments i serveis de transport. S’adapta el màxim a la topografia amb traçats que ressegueixen les corbes de nivell.

2 noves estacions
del Metro del Delta
i Baixador de Renfe

Park & Ride d’entre
350 a 650 places

Connexió amb
línies de bus

Xarxa viària
renovada

PATRIMONI: LA CIUTAT DE LA MEMÒRIA

Ponent té el seu origen en la memòria territorial i urbana, i la vol preservar. Per això, conservant dignifica i integra el patrimoni arqueològic i arquitectònic: Poblat ibèric del Calamot, Vila romana de Can Valls del Racó, el jaciment arqueològic de la Roca, àrea arqueològica de Can Rosés i el complex miner del turó de Caçagats.

NOUS VIALS

La urbanització de Ponent inclou la creació d’un vial que forma part dels nous barris de Canyars sud i Canyars Nord, esdevenint un carrer intern dels nous barris.
Es tracta d’un vial plenament integrat al territori i que connectarà la carretera de la Sentiu amb la C-245, el carrer Isaac Peral i la C-32.
Serà una connexió alternativa per als veïns del barri de la Sentiu i contribuirà a reduir el trànsit de vehicles que circulen per l’Avinguda Joan Carles I.

Característiques:
• 1.480 m d’un carril per sentit.
• 135 m podrien acollir fins a dos carrils per sentit (a Canyars Sud).
• Mateixa velocitat que a la resta de carrers de Gavà.
• Comptarà amb trams de carril bici i voreres de dimensions importants.

Es construirà per etapes:
• La primera començarà a la C-245 fins a l’altra banda de la Riera de Canyars.
• Continuarà el seu traçat quan s’urbanitzi el barri de Canyars Nord.
• I finalment connectarà amb la carretera de la Sentiu.

Actuació a l’Hípica Internacional

El plantejament urbanístic d’aquesta zona passa a ser de titularitat municipal i s’utilitzarà, per una part, per la ubicació de nous equipaments, i per l’altra a un hotel.

Aquest espai és un dels més de 20 contemplats per a Gavà Ponent i que bé podria mantenir l’ús actual d’hípica (amb una gestió pendent de concretar seguint els procediments que la normativa preveu en aquests casos) o decidir-ne un altre de diferent.

Pel que fa a l’hotel, es podrà conservar l’edificació existent o substituir-la per una de nova, sempre amb els paràmetres de l’edificació que marca el planejament i integrant-se en el conjunt de la zona d’equipament i en l’entorn natural.

Tota la zona estarà envoltada pel Parc Central de Caçagats, espai lliure d’ús públic i que serà parc forestal, amb la intervenció serà la mínima indispensable per garantir-ne la preservació.

L’espai lliure de les edificacions, tant de l’hotel com dels equipaments, es tractarà amb els criteris mediambientals establerts a les ordenances del pla parcial

Com afectarà Gavà Ponent a l’actual xarxa comercial?

L’espai destinat al comerç que preveu el planejament és d’uns 30.000 m2. Es preveuen establiments principalment en planta baixa i es contempla la coexistència i diversitat d’usos comercials.

La previsió que fa el planejament vigent és proporcional al creixement d’habitatges i activitat global de Gavà Ponent.

El límit màxim és de 1.500 m2 per establiment (no hi haurà cap establiment més gran que l’actual Mercadona de Can Ribes).

Les lògiques d’implantació són les següents:

• Nou barri de Can Ribes: el comerç es col·loca a totes les plantes baixes que donen al carrer 8 de març. Així s’estira cap a Gavà Ponent l’activitat urbana que ja té el carrer Sant Pere.

• Barris de Ca n’Horta i dels Canyars Sud: es planteja una doble disposició. Per una banda, els comerços amb aparador més grans donaran a la façana de la C-245 amb la possibilitat d’ocupar altells. D’altra banda, comerços de barri més petits ocuparan les plantes baixes que donen al carrer paral·lel a la C-245, per la part nord de les illes.

• Barri dels Canyars Nord: preveu una posició central de barri on es concentra el comerç i opcionalment es podrà allargar pel vial central del barri o bé cap al vial que connecta amb Castelldefels.

En tot cas, els espais reservats per a l’activitat comercial es poden considerar en sentit general baixos amb activitat econòmica. Podrien ser oficines, coworkings o similars, empreses de serveis, espais adreçats a logística – distribució… i d’altres usos que poden sorgir.

Gavà és una ciutat que té un eix comercial de molta centralitat i associat a la rambla i a l’illa de vianants del centre. Per tant, el creixement de Gavà Ponent no posaria en risc aquest model, si bé podrà dotar de nova clientela al comerç i als mercats de la ciutat.

La tendència és que els barris perifèrics de les ciutats sí que tinguin alguns negocis per tal de proveir els veïns de la zona (supermercats, bars, restaurants, serveis…) però no generen en general grans nous eixos comercials competitius amb els de centralitat.